Ngành nghề hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ

Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 Cấp 4 Cấp 5 Tên Ngành
N HOẠT ĐỘNG HÀNH CHÍNH VÀ DỊCH VỤ HỖ TRỢ
N 77 Cho thuê máy móc, thiết bị (không kèm người điều khiển); cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình; cho thuê tài sản vô hình phi tài chính
N 771 7710 Cho thuê xe có động cơ
N 77101 Cho thuê ôtô
N 77109 Cho thuê xe có động cơ khác
N 772 Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình
N 7721 77210 Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí
N 7722 77220 Cho thuê băng, đĩa video
N 7729 77290 Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác
N 773 7730 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển
N 77301 Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp không kèm người điều khiển
N 77302 Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng không kèm người điều khiển
N 77303 Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính) không kèm người điều khiển
N 77304 Cho thuê máy bay, phương tiện bay không kèm người điều khiển
N 77305 Cho thuê tàu, thuyền và kết cấu nổi không kèm người điều khiển
N 77309 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác, không kèm người điều khiển chưa được phân vào đâu
N 774 7740 77400 Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính
N 78 Hoạt động dịch vụ lao động và việc làm
N 781 7810 78100 Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm
N 782 7820 78200 Cung ứng lao động tạm thời
N 783 7830 Cung ứng và quản lý nguồn lao động
N 78301 Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước
N 78302 Cung ứng và quản lý nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài
N 79 Hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch
N 791 Hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch
N 7911 79110 Đại lý du lịch
N 7912 79120 Điều hành tua du lịch
N 79200 Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch
N 799 7990 79900 Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch
N 80 Hoạt động điều tra bảo đảm an toàn
N 801 8010 80100 Hoạt động bảo vệ tư nhân
N 802 8020 80200 Dịch vụ hệ thống bảo đảm an toàn
N 803 8030 80300 Dịch vụ điều tra
N 81 Hoạt động dịch vụ vệ sinh nhà cửa, công trình và cảnh quan
N 811 8110 81100 Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp
N 812 Dịch vụ vệ sinh
N 8121 81210 Vệ sinh chung nhà cửa
N 8129 81290 Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt
N 813 8130 81300 Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan
N 82 Hoạt động hành chính, hỗ trợ văn phòng và các hoạt động hỗ trợ kinh doanh khác
N 821 Hoạt động hành chính và hỗ trợ văn phòng
N 8211 82110 Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp
N 8219 Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác
N 82191 Photo, chuẩn bị tài liệu
N 82199 Hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác
N 822 8220 82200 Hoạt động dịch vụ liên quan đến các cuộc gọi
N 823 8230 82300 Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
N 829 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu
N 8291 82910 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ thanh toán, tín dụng
N 8292 82920 Dịch vụ đóng gói
N 8299 82990 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu