Ngành nghề hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ

Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 Cấp 4 Cấp 5 Tên Ngành
M HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
M 69 Hoạt động pháp luật, kế toán và kiểm toán
M 691 6910 Hoạt động pháp luật
M 69101 Hoạt động đại diện, tư vấn pháp luật
M 69102 Hướng dẫn chung và tư vấn, chuẩn bị các tài liệu pháp lý
M 69109 Hoạt động pháp luật khác
M 692 6920 69200 Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế
M 70 Hoạt động của trụ sở văn phòng; hoạt động tư vấn quản lý
M 701 7010 70100 Hoạt động của trụ sở văn phòng
M 702 7020 70200 Hoạt động tư vấn quản lý
M 71 Hoạt động kiến trúc; kiểm tra và phân tích kỹ thuật
M 711 7110 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
M 71101 Hoạt động kiến trúc
M 71102 Hoạt động đo đạc và bản đồ
M 71103 Hoạt động thăm dò địa chất, nguồn nước
M 71109 Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác
M 712 7120 71200 Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
M 72 Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ
M 721 Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật
M 72100 Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật
M 7211 72110 Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên
M 7212 72120 Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ
M 7213 72130 Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học y, dược
M 7214 72140 Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học nông nghiệp
M 722 Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn
M 72200 Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học xã hội và nhân văn
M 7221 72210 Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học xã hội
M 7222 72220 Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học nhân văn
M 73 Quảng cáo và nghiên cứu thị trường
M 731 7310 73100 Quảng cáo
M 732 7320 73200 Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
M 74 Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác
M 741 7410 74100 Hoạt động thiết kế chuyên dụng
M 742 7420 74200 Hoạt động nhiếp ảnh
M 749 7490 Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
M 74901 Hoạt động khí tượng thuỷ văn
M 74909 Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đâu
M 75 750 7500 75000 Hoạt động thú y