Tra cứu công ty theo loại hình thuế

Công ty TNHH MTV ngoài quốc doanh
Công ty TNHH 2 thành viên trở lên ngoài quốc doanh
Công ty cổ phần ngoài quốc doanh
Doanh nghiệp tư nhân
Đơn vị sự nghiệp
Nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài
Hợp tác xã
Các tổ chức kinh tế khác
Công ty trách nhiệm hữu hạn NN 1 thành viên
Doanh nghiệp 100% vốn nhà nước hoạt động theo luật DNNN (áp dụng trước 01/07/2016)
Công ty TNHH MTV đầu tư nước ngoài
Công ty cổ phần nhà nước (100% vốn nhà nước)
Doanh nghiệp 100% vốn ĐTNN
Tổ chức kinh tế của tổ chức CT, CT-XH, XH, XH-NN
Công ty TNHH 2 thành viên trở lên (100% vốn ĐTNN)
Công ty TNHH 2 TV trở lên có vốn ĐTNN
Công ty TNHH 2 TV trở lên không có vốn nhà nước, có vốn nước ngoài dưới 51%
Công ty - Doanh nghiệp
Các cơ quan ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam
Văn phòng đại diện của tổ chức nước ngoài tại Việt Nam
Công ty hợp danh 100% vốn tư nhân
Doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài (áp dụng trước 01/07/2016)
Công ty cổ phần có vốn ĐTNN dưới 51%
Công ty TNHH nhà nước 2 TV trở lên (100% vốn nhà nước)
Công ty cổ phần có vốn ĐTNN từ 51% trở lên
Đơn vị uỷ nhiệm thu với cơ quan thuế
Công ty cổ phần có vốn tham gia của nhà nước từ 51% trở lên (không có ĐTNN)
Công ty cổ phần 100% ĐTNN
Tổ hợp tác
Công ty cổ phần có vốn tham gia của nhà nước dưới 51% (không có ĐTNN)
Đơn vị vũ trang
Công ty trách nhiệm hữu hạn NN 2 thành viên trở lên
Chi nhánh doanh nghiệp nước ngoài đặt tại Việt Nam (áp dụng trước 01/07/2016)
Trường, viện, trung tâm, hiệp hội, ban quản lý dự Án không thuộc Bộ/Ngành/UBND là Đơn vị chủ quản
DN hoạt Động trong lĩnh vực chuyên ngành không thuộc loại hình TNHH, cổ phần, DNTN, hợp danh
Doanh nghiệp nhà nước liên doanh với nước ngoài (áp dụng trước 01/07/2016)
Đơn vị hợp tác kinh doanh với cá nhân
Hợp Đồng hợp tác kinh doanh với nước ngoài (có vốn ĐTNN từ 51% trở lên)
Hộ kinh doanh cá thể
Công ty TNHH 2 TV trở lên có vốn của nhà nước từ 50% trở xuống, vốn nước ngoài dưới 51%
Công ty TNHH 2 TV trở lên có vốn tham gia của nhà nước trên 50% Đến dưới 100%
Cá nhân thu nhập cao
Công ty hợp danh có vốn nhà nước dưới 51% (không có ĐTNN)
Hợp Đồng hợp tác kinh doanh với nước ngoài (có vốn ĐTNN dưới 51%)
Công ty TNHH 2 TV trở lên có vốn ĐTNN từ 51% trở lên
Doanh nghiệp tư nhân (100% vốn ĐTNN)
Công ty hợp danh có vốn đầu tư nước ngoài từ 51% trở lên
Công ty hợp danh 100% đầu tư nước ngoài
Công ty TNHH 2 TV trở lên có vốn tham gia của nhà nước từ 51% trở lên (không có ĐTNN)